RULE THE ROAST

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Dictator Coffee

§ 1
Postanowienia wstępne


1.   Sklep  internetowy  Dictator  Coffee,  dostępny  pod  adresem  internetowym  https:// www.dictator.coffee, prowadzony jest przez Dictator Coffee Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie  wpisanego  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy  w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000740779, o kapitale zakładowym 5 000zł, NIP 6762554160, REGON 38117497000000.
2.   Niniejszy   Regulamin   skierowany   jest   zarówno   do   Konsumentów,   jak   i   do Przedsiębiorców  korzystających  ze  Sklepu  i  określa  zasady  korzystania  ze  Sklepu internetowego  oraz  zasady  i  tryb  zawierania  Umów  Sprzedaży  z  Klientem  na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1.   Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.   Sprzedawca - Dictator Coffee Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Marka 7-9/3, kod pocztowy 31-012, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy   w   Krakowie,   XI   Wydział   Gospodarczy   KRS   pod   numerem   KRS 0000740779,   o   kapitale   zakładowym   5   000zł,   NIP   6762554160,   REGON 38117497000000.
3.   Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4.   Przedsiębiorca   -   osoba   fizyczna,   osoba   prawna   i   jednostka   organizacyjna niebędąca   osobą   prawną,   której   odrębna   ustawa   przyznaje   zdolność   prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5.   Sklep   -   sklep   internetowy   prowadzony   przez   Sprzedawcę   pod   adresem internetowym https://www.dictator.coffee.
6.   Umowa   zawarta   na   odległość   -   umowa   zawarta   z   Klientem   w   ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej  fizycznej  obecności  stron,  z  wyłącznym  wykorzystaniem  jednego  lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7.   Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8.   Zamówienie   -   oświadczenie   woli   Klienta   składane   za   pomocą   Formularza Zamówienia  i  zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9.   Konto  -  konto  klienta  w  Sklepie,  są  w  nim  gromadzone  są  dane  podane  przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz  rejestracji  -  formularz  dostępny  w  Sklepie,  umożliwiający  utworzenie
Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności."
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta  Produkty  do  zakupu,  a  także  istnieje  możliwość  ustalenia  i  modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt   -   dostępna   w   Sklepie   rzecz   ruchoma   będąca   przedmiotem   Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa  Sprzedaży  -  umowa  sprzedaży  Produktu  zawierana  albo  zawarta  między Klientem  a  Sprzedawcą  za  pośrednictwem  Sklepu  internetowego.  Przez  Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem


1.   Adres Sprzedawcy: ul. św. Marka 7-9/3, 31-012 Kraków
2.   Adres e-mail Sprzedawcy: hello@dictator.coffee
3.   Numer telefonu Sprzedawcy: +48 513 983 870
4.   Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 31 1750 0012 0000 0000 3995 1808
5.   Klient  może  porozumiewać  się  ze  Sprzedawcą  za  pomocą  adresów  i  numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6.   Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 - 17:00.

§ 4
Wymagania techniczne


Do   korzystania   ze   Sklepu,   w   tym   przeglądania   asortymentu   Sklepu   oraz   składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a.   urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b.   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c.   włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne


1.   Sprzedawca   w   najszerszym   dopuszczalnym   przez   prawo   zakresie   nie   ponosi odpowiedzialności   za   zakłócenia   w   tym   przerwy   w   funkcjonowaniu   Sklepu spowodowane   siłą   wyższą,   niedozwolonym   działaniem   osób   trzecich   lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.   Przeglądanie   asortymentu   Sklepu   nie   wymaga   zakładania   Konta.   Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie  niezbędnych  danych  osobowych  i  adresowych  umożliwiających  realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3.   Ceny   podane   w   Sklepie   są   podane   w   polskich   złotych   i   są   cenami   brutto (uwzględniają podatek VAT).
4.   Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz  koszt  dostawy  (w  tym  opłaty  za  transport,  dostarczenie  i  usługi  pocztowe),  o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5.   W  przypadku  Umowy  obejmującej  prenumeratę  lub  świadczenie  usług  na  czas nieoznaczony  końcową  (ostateczną)  ceną  jest  łączna  cena  obejmująca  wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6.   Gdy   charakter   przedmiotu   Umowy   nie   pozwala,   rozsądnie   oceniając,   na wcześniejsze   obliczenie   wysokości   końcowej   (ostatecznej)   ceny,   informacja   o sposobie,   w   jaki   cena   będzie   obliczana,   a   także   o   opłatach   za   transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1.   wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
2.   Wypełnić  Formularz  zamówienia  poprzez  wpisanie  danych  odbiorcy  Zamówienia
oraz  adresu,  na  który  ma  nastąpić  dostawa  Produktu,  wybrać  rodzaj  przesyłki (sposób  dostarczenia  Produktu),  wpisać  dane  do  faktury,  jeśli  są  inne  niż  dane odbiorcy Zamówienia,
3.   kliknąć  przycisk  “Zamawiam  i  płacę”/kliknąć  przycisk  “Zamawiam  i  płacę”  oraz
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
4.   wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.   Klient  może  skorzystać  z  następujących  metod  dostawy  lub  odbioru  zamówionego Produktu:
a.   Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b.   Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c.   Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. św. Marka 7-9/3, 31-012 Kraków

2.   Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a.   Płatność przy odbiorze
b.   Płatność za pobraniem
c.   Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d.   Płatności elektroniczne
e.   Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1.   Zawarcie   Umowy   Sprzedaży   między   Klientem   a   Sprzedawcą   następuje   po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie   przyjmuje   Zamówienie   do   realizacji.   Potwierdzenie   otrzymania Zamówienia   i   jego   przyjęcie   do   realizacji   następuje   poprzez   przesłanie   przez""Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia   adres   poczty   elektronicznej   Klienta,   która   zawiera   co   najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.   W przypadku wyboru przez Klienta:
a.   płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany  jest  do  dokonania  płatności  w  terminie  7  dni  kalendarzowych  od  dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b.   płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c.   płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać
płatności  przy  odbiorze  przesyłki  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  informacji  o gotowości przesyłki do odbioru.
4.   Jeżeli  Klient  wybrał  sposób  dostawy  inny  niż  odbiór  osobisty,  Produkt  zostanie
wysłany  przez  Sprzedawcę  w  terminie  wskazanym  w  jego  opisie  (z  zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5.   A  W  przypadku  zamówienia  Produktów  o  różnych  terminach  dostawy,  terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin.
B  W  przypadku  zamówienia  Produktów  o  różnych  terminach  dostawy,  Klient  ma możliwość  żądania  dostarczenia  Produktów  częściami  lub  też  dostarczenia  wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6.   Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a.   W   przypadku   wyboru   przez   Klienta   sposobu   płatności   przelewem,   płatności elektroniczne   lub   kartą   płatniczą   -   od   dnia   uznania   rachunku   bankowego Sprzedawcy.
b.   W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  płatności  za  pobraniem  –  od  dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej  wiadomości  e-mail  na  podany  w  trakcie  składania  Zamówienia  adres  poczty elektronicznej Klienta.
7.   W   przypadku   zamówienia   Produktów   o   różnych   terminach   gotowości   do   odbioru,
terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
8.  Początek  biegu  terminu  gotowości  Produktu  do  odbioru  przez  Klienta  liczy  się  w następujący sposób:
a.   W   przypadku   wyboru   przez   Klienta   sposobu   płatności   przelewem,   płatności
elektroniczne   lub   kartą   płatniczą   -   od   dnia   uznania   rachunku   bankowego Sprzedawcy.
b.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
10.  Dostawa  Produktu  do  Klienta  jest  odpłatna,  chyba  że  Umowa  Sprzedaży  stanowi inaczej.   Koszty   dostawy   Produktu   (w   tym   opłaty   za   transport,   dostarczenie   i   usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”  oraz  w  trakcie  składania  Zamówienia,  w  tym  także  w  chwili  wyrażenia  przez
Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.""11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy


1.   Konsument  może  w  terminie  14  dni  odstąpić  od  Umowy  Sprzedaży  bez  podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.   Bieg  terminu  określonego  w  ust.  1  rozpoczyna  się  od  dostarczenia  Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3.   W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami  lub  w  częściach,  termin  wskazany  w  ust.  1  biegnie  od  dostawy  ostatniej rzeczy, partii lub części.
4.   W  przypadku  Umowy,  która  polega  na  regularnym  dostarczaniu  Produktów  przez
czas  oznaczony  (prenumerata),  termin  wskazany  w  ust.  1  biegnie  od  objęcia  w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5.   Konsument   może   odstąpić   od   Umowy,   składając   Sprzedawcy   oświadczenie   o
odstąpieniu  od  Umowy.  Do  zachowania  terminu  odstąpienia  od  Umowy  wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6.   Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną  poprzez  przesłanie  oświadczenia  na  adres  e-mail  Sprzedawcy  lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy  zostały  określone  w  §  3.  Oświadczenie  można  złożyć  również  na formularzu,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego  Regulaminu  oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.   W  przypadku  przesłania  oświadczenia  przez  Konsumenta  drogą  elektroniczną, Sprzedawca  niezwłocznie  prześle  Konsumentowi  na  podany  przez  Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8.   Skutki odstąpienia od Umowy:
a.   W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  zawartej  na  odległość  Umowę  uważa  się  za niezawartą.
b.   W   przypadku   odstąpienia   od   Umowy   Sprzedawca   zwraca   Konsumentowi
niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszty  dostarczenia  rzeczy,  z  wyjątkiem  dodatkowych  kosztów  wynikających  z wybranego  przez  Konsumenta  sposobu  dostarczenia  innego  niż  najtańszy  zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c.   Zwrotu  płatności  Sprzedawca  dokona  przy  użyciu  takich  samych  metod  płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie  zgodził  się  na  inne  rozwiązanie,  które  nie  będzie  się  wiązało  dla  niego  z żadnymi kosztami.
d.   Sprzedawca   może   wstrzymać   się   ze   zwrotem   płatności   do   czasu   otrzymania Produktu  z  powrotem  lub  do  czasu  dostarczenia  mu  dowodu  jego  odesłania,  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e.   Konsument  powinien  odesłać  Produkt  na  adres  Sprzedawcy  podany  w  niniejszym Regulaminie  niezwłocznie,  nie  później  niż  14  dni  od  dnia,  w  którym  poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument
odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.""f.    Konsument  ponosi  bezpośrednie  koszty  zwrotu  Produktu,  także  koszty  zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g.   Konsument   odpowiada   tylko   za   zmniejszenie   wartości   Produktu   wynikające   z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9.  W  przypadku  gdy  ze  względu  na  charakter  Produktu  nie  może  on  zostać  odesłany  w zwykłym  trybie  pocztą,  informacja  o  tym,  a  także  o  kosztach  zwrotu  Produktu,  będzie  się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a.   w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  nieprefabrykowana,  wyprodukowana wed ł ug   specyfikacji   Konsumenta   lub   s ł u żą ca   zaspokojeniu   jego zindywidualizowanych potrzeb,
b.   w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  dostarczana  w  zapieczętowanym opakowaniu,  której  po  otwarciu  opakowania  nie  można  zwrócić  ze  względu  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c.   w  które  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  ulegająca  szybkiemu  zepsuciu  lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d.   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,  który  został  poinformowany  przez  rozpoczęciem  świadczenia,  że  po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e.   w  którym  cena  lub  wynagrodzenie  zależy  od  wahań  na  rynku  finansowym,  nad
którym  Sprzedawca  nie  sprawuje  kontroli,  i  które  mogą  wystąpić  przed  upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g.   w  której  przedmiotem  świadczenia  są  napoje  alkoholowe,  których  cena  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h.   w   której   przedmiotem   świadczenia   są   nagrania   dźwiękowe   lub   wizualne   albo programy   komputerowe   dostarczane   w   zapieczętowanym   opakowaniu,   jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i.    o   dostarczanie   dzienników,   periodyków   lub   czasopism,   z   wyjątkiem   umowy   o
prenumeratę,
j.    o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie   świadczenia   rozpoczęło   się   za   wyraźną   zgodą   Konsumenta   przed upływem   terminu   do   odstąpienia   od   umowy   i   po   poinformowaniu   go   przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10
Reklamacja i gwarancja

1.   Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2.   Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3.   W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.""4.   Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5.   Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6.   Sprzedawca  ustosunkuje  się  do  żądania  reklamacyjnego  niezwłocznie,  nie  później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7.   Towary  odsyłane  w  ramach  procedury  reklamacyjnej  należy  wysyłać  na  adres
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1.   Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości  skorzystania  przez  Konsumenta  z pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń  oraz zasady  dostępu  do  tych  procedur  dostępne  są  w  siedzibach  oraz  na  stronach internetowych   powiatowych   (miejskich)   rzeczników   konsumentów,   organizacji społecznych,   do   których   zadań   statutowych   należy   ochrona   konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php;   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php   oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.   Konsument   posiada   następujące   przykładowe   możliwości   skorzystania   z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.   Konsument   uprawniony   jest   do   zwrócenia   się   do   stałego   polubownego   sądu konsumenckiego,  o  którym  mowa  w  art.  37  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o Inspekcji  Handlowej  (Dz.U.  z  2014  r.  poz.  148  z  późn.  zm.),  z  wnioskiem  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b.   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.  z  2014  r.  poz.  148  z  późn.  zm.),  z  wnioskiem  o  wszczęcie  postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c.   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika  konsumentów  lub  organizacji  społecznej,  do  której  zadań  statutowych należy   ochrona   konsumentów   (m.in.   Federacja   Konsumentów,   Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym


1.  Administratorem  danych  osobowych  Klientów  zbieranych  za  pośrednictwem  Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.  Dane   osobowe   Klientów   zbierane   przez   administratora   za   pośrednictwem   Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3.  Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:""a.   W  przypadku  Klienta,  który  korzysta  w  Sklepie  internetowym  ze  sposobu  dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe   Klienta   wybranemu   przewoźnikowi   lub   pośrednikowi   realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b.   W  przypadku  Klienta,  który  korzysta  w  Sklepie  internetowym  ze  sposobu  płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,   wybranemu   podmiotowi   obsługującemu   powyższe   płatności   w   Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  niepodanie  wskazanych  w Regulaminie  danych  osobowych  niezbędnych  do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13
Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2.  Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  Regulaminu  z  ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w  jakim  te  zmiany  wpływają  na  realizację  postanowień  niniejszego  Regulaminu.  O  każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3.   W   sprawach   nieuregulowanych   w   niniejszym   Regulaminie   mają   zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4.  Klient  ma  prawo  skorzystać  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.